Sinh hoạt chuyên môn liên cụm trường là hoạt động thiết thực góp phần đẩy
mạnh phong trào dạy tốt - học tốt, nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo
định hướng phát triển năng lực học sinh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt
chuyên môn tại các nhà trường. Tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập
kinh nghiệm hoạt động dạy học, từ đó đẩy mạnh các hoạt động đổi mới phương pháp
dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, đẩy mạnh sử dụng
các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy.
Thực hiện công văn 447/PGDĐT - CMTH ngày 01/10/2020 của Phòng giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trong trường, theo cụm trường và
toàn huyện.
Chiều hôm nay ngày 16/12/2020 tại trường Tiểu Học Đức An, cụm chuyên đề số 3 đã
tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên môn cụm, chia sẻ kinh nghiệm và thống
nhất phương pháp dạy học 2 tiết Tiếng Việt lớp 1, tiết kể chuyện bài : Thần gió và mặt
trời do cô giáo Lê Thị Thu Hà cùng các em học sinh lớp 1C thực hiện và tiết tập viết :
Bài 70, 71 do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Cẩm cùng các em học sinh lớp 1A thực hiện.
Tham dự buổi chuyên đề có toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 cụm 3 ( TH Đức An, TH Đức
Thủy, TH Đức Trung, TH Tân Hương, Th Đức Lâm, TH Đức Dũng) và hiệu phó các
trường trong cụm.
Buổi sinh hoạt chuyên môn đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, thúc đẩy phong
trào thi đua, sáng tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm phát triển năng lực học
sinh, đồng thời tạo điều kiện cho các giáo viên lớp 1 cả 6 trường giao lưu học hỏi, chia
sẻ kinh nghiệm chuyên môn quý báu, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo
dục học sinh. Giúp giáo viên tự tin, vững vàng hơn trong công tác chuyên môn, thực
hiện dạy và học đạt hiệu quả, tạo được uy tín trước học sinh và nhân dân, góp phần
đưa nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.
Sau đây là một số hoạt động trong buổi sinh