UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 114/PGDĐT

V/v hướng dẫn triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

 

Đức Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2018

​Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS

 

Thực hiện Công văn số 293/SGDĐT-CTTT ngày 14/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việchướng dẫn triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cáctrường triển khai Cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Để Cuộc thi trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, yêu cầu các trường phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; triển khai Cuộc thi đến từng cán bộ công chức, viên chức và học sinh trung học cơ sở.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin về Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 (các văn bản chỉ đạo, thể lệ Cuộc thi, các tài liệu liên quan…) cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, học sinh và giới thiệu trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

3. Các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức, viên chức, học sinh tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt.

4. Có hình thức khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Bắt đầu từ ngày15/3/2018 đến 09/6/2018.

Cách thức đăng ký: Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 15/3/2018. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vnhttp://www.moet.gov.vnhttp://www.doanthanhnien.vn; http://www.gdtd.vn.

Các trường tổng hợp và báo cáo kết quả Cuộc thivề Phòng qua địa chỉ email: hoahiengd@gmail.comtrước ngày 11/6/2018.

Nhận được công văn này đề nghị hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Trịnh Hồng Mạnh

 

Công văn 114/pgd đt